Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Θανάσιμο....Το θανάσιμο τρίλημμα 

να σώσεις το τομάρι σου,
 την υστεροφημία σου,ή την ψυχή σου .